اینترنت چند شَقّه می شود؟

[unable to retrieve full-text content]

گفته می شود باهدف کنترل بر اینترنت در آینده، دیوار آهنین دیجیتال نمایان می شود که در یک سو آمریکا و در طرف دیگر چین قرار دارد.سایر کشورها نیز در حال خط کشی هستند!